Achaupharm

To be a winner, all you need to give is all you have ;)

Điều tiết Sinh sản

Điều hòa sinh sản trong Chăn nuôi là gì?

Điều hòa sinh sản là yêu cầu chính yếu và quan trọng trong Chăn nuôi. Khi đó họ đã sử dụng hai khả năng lựa chọn : những phương pháp tự nhiên (bằng cách quan sát những thời kỳ đậu thai của con cái) hay là những phương pháp thụ thai khác.

Showing all 6 results


HOTLINE: 0292 3493347