Bột hòa tan

TYLO-DOX

Trị CRD và E.coli

TYLOSIN

Trị tiêu chảy, CRD, phân trắng, toi, thương hàn, cầu...
Trở lên