Achaupharm

To be a winner, all you need to give is all you have ;)

Xử lý môi trường

Nhằm giảm thiểu bệnh tật cho heo, phun thuốc sát trùng chuồng, trại là điều hết sức quan trọng, tuy nhiên không phải ai cũng biết cách. Vì vậy, để phun thuốc sát trùng được hiệu quả, người chăn nuôi cần chú ý các vấn đề sau:

Showing all 3 results


HOTLINE: 0292 3913347