Thuốc sát trùng

IODINE

Sát trùng mạnh, khử trùng chuồng trại, dụng cụ hay...
Trở lên