BIỂU MẪU KHAI BÁO Y TẾ NỘI BỘ

BIỂU MẪU KHAI BÁO Y TẾ NỘI BỘ

👉 Wash your hands frequently with soap and water or use sanitiser gel:
𝑅𝑢̛̉𝑎 𝑡𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑥𝑎̀ 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 ℎ𝑎𝑦 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑟𝑢̛̉𝑎 𝑡𝑎𝑦 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑘ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛
👉 Catch coughs and sneezes with disposable tissues:
𝐻𝑜 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 ℎ𝑎̆́𝑡 𝑥𝑖̀ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑘ℎ𝑎̆𝑛 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 1 𝑙𝑎̂̀𝑛
👉 Throw away used tissues and wash your hands:
𝑉𝑢̛́𝑡 𝑘ℎ𝑎̆𝑛 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 đ𝑎̃ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 (đ𝑢́𝑛𝑔 𝑛𝑜̛𝑖 𝑞𝑢𝑦 đ𝑖̣𝑛ℎ) 𝑣𝑎̀ 𝑟𝑢̛̉𝑎 𝑡𝑎𝑦 𝑛𝑔𝑎𝑦
👉 If you don’t have a tissue, use your sleeves:
𝑁𝑒̂́𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̆𝑛 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦, ℎ𝑎̃𝑦 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑦 𝑎́𝑜 (𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑣𝑖̀ ℎ𝑜 𝑟𝑎 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 ℎ𝑎𝑦 𝑣𝑎̀𝑜 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̀𝑛 𝑡𝑎𝑦
👉 Avoid touching your eyes, nose and mouth with unwashed hands:
𝑇𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑎̣𝑚 𝑣𝑎̀𝑜 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑚𝑎̆́𝑡, 𝑚𝑢̃𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑖𝑒̣̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑟𝑢̛̉𝑎 𝑡𝑎𝑦
👉 Avoid contact with people who are unwell:
𝑇𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̃𝑚 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 đ𝑎𝑛𝑔 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑣𝑎̂́𝑛 đ𝑒̂̀ 𝑣𝑒̂̀ 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒, 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑡𝑎̣̂𝑡

3 comments on “BIỂU MẪU KHAI BÁO Y TẾ NỘI BỘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*


👈 HOTLINE: 1900 986834