IODINE (THUỐC MỠ)

Thành phần:

Povidone iodine: 2g

Công dụng:

Thuốc sát khuẩn, chống nấm, sát trùng chuồng trại